Бурханы шашны портал

  • Хамаг амьтан орчлонгийн хуулийг танин мэдэж, зовлон бүхний ёзоор болсон мунхаг сэтгэлээсээ хагацах болтугай.

Ногоон дарь эх (Түвд)

Бода лаеи найчогнай
Дамеиг жанхү лайтүн шин
Одваг мэджий вүла жан
Дүйсүм санжай прэнлай ма
Долма хоржай шэгсү сол
Лхадан лхамин жодван жи
Шавний бадмо ладүд дэ
Понба гүнлай долзад ма
Долма юмла чанцаало

Ум Жавзүн ма пагма дулма ла чанцало

Цагцал дулма нюрма бамо
Жанни гаджиг логдан дама
Жигдэн сумгон чүжэй шалжи
Гэсар жива лайни жүнма

Чанцал донгай дава гүндүй
Ганва жани зэгби шалма
Гарма донпраг чогба намжи
Равдү чэви одрав варма

Чанцал сэр-о чүнай жэйжи
Бадма чагни намбар жанма
Жинба зундуй гатүв шива
Содба самдан жод юл нидма

Чанцал дэвшин шэгби зүгдор
Таяа намбар жалвар жодма
Малуй парол чинба товби
Жалва срайжи шиндү дэнма

Чанцал дүда рахун- ейгэ
Доддан чогдан намхай ганма
Жигдэн дүнбо шавжи нандэ
Лүйба мэдбар гүгбар нүйма

Чанцал жажин мэлха цанба
Лүнлха нацог ванчүг чодма
Жүнбо ролан диса намдан
Ноджин цогжи дүннай додма

Чанцал даджэ жадан паджи
Парол түлхор равдү жомма
Яйгүм ёнжан шавжи нандэ
Мэвар түгба шиндү варма

Чанцал дүрэ жигба чэнбо
Дүджи баво намбар жомма
Чүжэй шални тонэр данзад
Давоо тамжад малуй содма

Чанцал гончог сумгон чагжай
Сормой түг гар намбар жанма
Малуй чогжи хорло жанби
Ранги оджи цогнам түгма

Чанцал равдү гава жидби
Үжан оджи прэнва бэлма
Шадва равжод дүдара- ей
Дүддан жигдэн вандү задма

Чанцал саши жонви цогнам
Тамжад гүгвар нүйма нидма
Тонэр ёва еи гэ хүнги
Понба тамжад намбар дулма

Чанцал дайби дүмвү үжан
Жанба тамжад шиндү варма
Ралви тодна одбаг мэдлай
Дагбар шиндү одрав задма

Чанцал галви тамы мэдар
Варви прэнби үйна найма
Яйжан ёнгүм гүннай горгай
Даеи бүни намбар жомма

Чанцал саши ойла чагги
Тилжи нүнжин шавжи дүнма
Тонэр жанзад еигэ хүнги
Римба дүнбо намни гэмма

Чанцал дэма гэма шима
Ня-ан дайши жод юл нидма
Суха Омдан яндаг данби
Дигба чэнбо жомба нидма

Чанцал гүннай горрав гайби
Даей лүйни намбар гэмма
Еигэ жүви агни годби
Ригба хүнлай дулма нидма

Чанцал дүрэй шавни давби
Хүнги намби савон нидма
Рирав мандэ радан вигжэд
Жигдэн сүмнам ёова нидма

Чанцал лха-ей цоеи намби
Ридаг дагжан чагна намма
Дара нижод паджи- еигэ
Дүгнам малуй бани сэлма

Чанцал лха- еи цогнам жалбо
Лхадан ми- ам жиеи дэнма
Гүннай гоча гави жиджи
Зоддан милам анба сэлма

Чанцал нима дава жайби
Жанни бола одрав салма
Хара нижод дүдараей
Шиндү дагбой римнад сэлма

Чанцал дэнид сумнам годби
Шиви түдан яндаг данма
Дондан ролан ноджин чогнам
Жомба дүрэ равчог нидма

Зайби агжи додба дидан
Чанцал бани нишү зажиг

    Бусад мэдээлэл